• پورتال کانون کارآفرینان
  • فارسی
  • انگلیسی

آخرین مطالب

چهل و هشتیمن جلسه هیأت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی با اعضای هیئت رییسه کمیسیون های تخصصی(استان : ملی)

جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی با اعضای هیئت رییسه کمیسیون های تخصصی

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

هفتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل(استان : اردبيل)

هفتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

چهلمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهلمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور (استان : ملی)

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور (استان : ملی)

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان لرستان(استان : ملی)

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان لرستان

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان سیستان و بلوچستان(استان : ملی)

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان سیستان و بلوچستان

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان تهران(استان : ملی)

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان تهران

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان فارس(استان : ملی)

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون ملی و هیئت مدیره کانون استان فارس

برکزاری انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی و تجلیل از برترین های کشوری و انتخاب کانون استان اردبیل جزو برترین های کشوری (استان : اردبيل)

برکزاری انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی و تجلیل از برترین های کشوری و انتخاب کانون استان اردبیل جزو برترین های کشوری

بیانیه رئیس هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

بیانیه رئیس هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور در خصوصی انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی