• پورتال کانون کارآفرینان
  • فارسی
  • انگلیسی

آخرین مطالب

رویداد "از ایده تا عمل" (استان : ملی)

حضور هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان در دانشگاه آزاد به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی(استان : ملی)

پنل هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان در دانشگاه آزاد به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی

حضور هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور در هفته جهانی کارآفرینی(استان : ملی)

حضور هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور در هفته جهانی کارآفرینی

حضور اعضاء هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در رویداد کارآفرینی کارخانه نوآوری کارونو استان اردبیل(استان : اردبيل)

حضور اعضاء هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در رویداد کارآفرینی کارخانه نوآوری کارونو استان اردبیل

حضور رییس محترم هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان اردبیل در جلسه دیدار با کارآفرینان برتر، پشتیبانان، مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی(استان : اردبيل)

حضور رییس محترم هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان اردبیل در جلسه دیدار با کارآفرینان برتر، پشتیبانان، مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی

حضور رییس محترم هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل(استان : اردبيل)

حضور رییس محترم هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اردیبل(استان : اردبيل)

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اردیبل

پنجمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل(استان : اردبيل)

پنجمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

چهارمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل(استان : اردبيل)

چهارمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

دیدار با آقای مهدوی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل (استان : اردبيل)

دیدار با آقای مهدوی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

دیدار با آقای علایی، مدیرعامل محترم شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل (استان : اردبيل)

دیدار با آقای علایی، مدیرعامل محترم شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل

اولین جلسه هیئت‌مدیره با هیئت امناء کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل(استان : اردبيل)

اولین جلسه هیئت‌مدیره با هیئت امناء کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

همایش هیئت اندیشه ورز و اتاق فکر کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل(استان : اردبيل)

همایش هیئت اندیشه ورز و اتاق فکر کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

بازدید رییس و دبیر هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل از دوازهمین نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته ایران_اردبیل(استان : اردبيل)

بازدید رییس و دبیر هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل از دوازهمین نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته ایران_اردبیل

بازدید معاونت محترم اشتغال، مدیر اداره توسعه کارآفرینی و مدیر کانون کارآفرینی دانشگاه محقق از محل کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل(استان : اردبيل)

بازدید معاونت محترم اشتغال، مدیر اداره توسعه کارآفرینی و مدیر کانون کارآفرینی دانشگاه محقق از محل کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل